Vergoeding

Gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg, dus ook voor de jeugd-ggz. Daarmee valt deze zorg niet meer onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Praktijk Over de Grens biedt jeugdzorg, welke valt binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ).

Over de Grens heeft tot en met 2023 een contract afgesloten met:

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient uw kind in een van bovengenoemde gemeenten te zijn ingeschreven en is er een verwijzing nodig van de huisarts, een medisch specialist, jeugdarts of een deskundige in dienst van de gemeente. Na aanmelding zal door Over de Grens een verzoek bij de gemeente worden ingediend alvorens tot behandeling kan worden overgegaan.

Ouders die de zorg zelf willen vergoeden, kunnen onafhankelijk van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven toch worden geholpen door de kinderpsycholoog. De kosten hiervoor zijn 85,- Euro per consult.

Afspraak annuleren

Wilt u een afspraak verplaatsen of afzeggen, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen (telefonisch of via mail). Zo niet, dan zijn wij genoodzaakt om 45,- Euro bij u in rekening te brengen.